Trombos – blodpropp i ögat

Ögat, liksom resten av kroppen, är beroende av ständig blodtillförsel för att fungera. En trombos betyder att koagulerat blod blockerar blodflödet i ett blodkärl, vilket kan ske i både artärer och vener. Detta kan inträffa i princip i hela kroppen, till exempel i hjärtats kranskärl som då kan leda till hjärtinfarkt. Blodkärlen i ögat är många och mycket tunna, vilket innebär att det endast krävs en liten trombos för att stänga av ett blodkärl.

Vilka konsekvenser en trombos i ögat har beror lite på var i kärlet trombosen sitter och i vilket kärl som drabbas. Det är framför allt blodkärlen i ögats näthinna som är känsliga för om en trombos blockerar blodflödet.

Vilka symptom kan en trombos i ögat ge?

Symptomen som uppkommer vid en trombos i ögat beror lite på om trombosen sitter i en ven eller i en artär, och även vilken del av kärlet som är drabbat. En trombos som sitter centralt i ett kärl betyder att en större del av ögats näthinna riskerar att skadas jämfört med om trombosen sitter längre ut i kärlet.

Det mest karaktäristiska symptomet på en trombos i ögat är att synen plötsligt, det vill säga inom loppet av någon minut, blir påtagligt försämrad. Detta inträffar ytterst sällan på båda ögonen samtidigt, utan det är oftast ena ögat som drabbas. Graden av synförsämring varierar beroende på vilket kärl och var i kärlet som trombosen sitter. Antingen kan hela synen på det drabbade ögat försvinna, ”det blir svart för ögat”, eller så kan delar av synfältet försvinna. Ögonsmärta är ett mycket ovanligt symptom vid trombos i ögats blodkärl, men kan förekomma vid till exempel trauma mot ögat.

Vad kan orsaka trombos i ögat?

Det finns ett flertal faktorer som alla kan bidra till att det bildas en trombos i ögats blodkärl. Det kan vara svårt att hos den drabbade identifiera en specifik utlösande orsak, eftersom det ofta finns flera riskfaktorer hos en och samma individ. För det mesta är det personer äldre än 60 år som drabbas.

Den allra vanligaste riskfaktorn för trombos i ögat är högt blodtryck. Andra vanliga riskfaktorer är diabetes, åderförkalkning och glaukom (grön starr). Mindre vanliga riskfaktorer är sjukdomar som påverkar blodets koagulationsförmåga, användande av p-piller, vissa hjärtsjukdomar, trauma mot ögat, samt sjukdomar som ger inflammation i blodkärlen. Riskfaktorer som är starkt förknippade med en persons livsstil är till exempel övervikt och cigarettrökning.

Hur behandlas en trombos i ögat?

Generellt finns det få effektiva behandlingar vid en trombos i ögat. Istället läggs mycket fokus på att hitta den bakomliggande orsaken till att trombosen uppstod, och sedan behandla denna. Dock kan man vid en trombos som drabbat en ven använda laser i syfte att dels förhindra ytterligare skada på näthinnan och dels förbättra synskärpan genom att minska svullnaden som uppstår på grund av trombosen.

Vid tromboser som drabbar artärer finns det dessvärre ingen riktig effektiv behandling, förutom vid ett specifikt tillstånd som kallas amaurosis fugax då kortison brukar ha god effekt. Oftast blir synförsämringen bestående, men kan i vissa fall förbättras något med tiden dock aldrig till samma nivå som innan trombosen. Dessutom kan en trombos ibland medföra andra komplikationer i ögat som till exempel glaskroppsavlossning och glaukom. Trots att det inte finns så effektiva behandlingar mot ögontrombosen i sig är det viktigt att söka vård tidigt vid symptom på en misstänkt ögontrombos för att snabbt kunna behandla bakomliggande faktorer.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *